REGULAMIN

internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej,

na których obowiązuje rezerwacja miejsc

 

Terminy użyte w regulaminie:

 1. Fundacja – Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, który prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej http://kultura.fundacja-strzyzow.pl/

 

 1. Kupujący – klient Fundacji, który zamierza nabyć bilety oferowane przez Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, który prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej http://kultura.fundacja-strzyzow.pl

 

 1. Transakcja – wpłaty pieniężne kupującego dokonywane za pośrednictwem internetowej http://kultura.fundacja-strzyzow.pl

 

 1. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu w sali na miejscu przypisanym do niego internetowej http://kultura.fundacja-strzyzow.pl w postaci wydrukowanego potwierdzenia przelewu w formie pdf z podanymi miejscami rezerwacji

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży internetowej jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5 NIP: 819- 12- 58-474 ; e-mail: info@fundacja-strzyzow.pl.
 2. Płatności za bilety wpływające na konto Fundacji o numerze: 12 1240 2672 1111 0000 3267 5979 są przez przeznaczone na realizację wydarzeń kulturalnych Fundacji jako organizacji Non-Profit.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 r., poz. 1544) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 4. Kupujący rejestrujący się w systemie sprzedaży wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację w celu przedstawienia zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w przypadku zmiany terminu wydarzenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora. Wszystkie dane  w ramach elektronicznej sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów przy zachowaniu zasad określonych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz.1204).
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://kultura.fundacja-strzyzow.pl

 

§2

Rezerwacja biletu online

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rezerwacyjnym.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych lub błędnych danych, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia przekazu danych w trakcie dokonywania rezerwacji lub zakupu Biletu online przez Kupującego.
 4. Kupujący, poprzez stronę http://kultura.fundacja-strzyzow.pl, może dokonać rezerwacji, a następnie zakupu Biletu w przeciągu 24 godziny od momentu rezerwacji.
 5. Kupujący ma prawo zarezerwować jednorazowo nie więcej miejsc niż przewiduje jedno wydarzenie. W razie wątpliwości lub braku możliwości rezerwacji prosimy o kontakt przez adres pozostałych przypadkach prosimy o kontakt e-mail: info@fundacja-strzyzow.pl.
 6. Wszystkie niewykupione i niepotwierdzone rezerwacje tracą ważność po upływie 24 godzin od ich rezerwacji.
 7. Brak możliwości rezerwacji lub zakupu Biletu za pośrednictwem strony internetowej oznacza brak chwilowy lub zupełny  biletów na wydarzenie.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.

 

§3

Zakup biletu online

 1. Zakup Biletu online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. W momencie zakupu Biletu online zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym, a Fundacją.
 2. Przy zakupie Biletu online, Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia całego postępowania poprzez stronę internetową Fundacji i procesu zgodnie z instrukcją wyświetlaną na poszczególnych etapach składania zamówienia, pod rygorem nie zrealizowania danej rezerwacji i utraty miejsc.
 3. Kupujący winien zachować unikalny identyfikator Transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności.
 4. Płatność za Bilet musi być dokonana w ciągu 24 godzin od momentu wybrania miejsc, poprzez właściwą dla danego klienta stronę banku.
 5. Po dokonaniu przez Kupującego wpłaty, Fundacja ma informację o poprawnym wykonaniu transakcji przelewu za wybrane rezerwacje.
 6. Jeżeli na koncie Fundacji w ciągu 24 godzin o momentu rezerwacji biletów brak będzie potwierdzenia dokonania płatności, to wybrane miejsca zostaną zwolnione i przekazane do ponownej sprzedaży.
 1. Obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w systemie płatności, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta serwisu transakcyjnego w takim banku poprzez Internet.

 

§4

Odbiór i realizacja zakupionego biletu

 1. Po dokonaniu płatności Kupujący drukuje potwierdzenie wpłaty biletu w formacie PDF.
 2. Zastępuję on formę biletu, a podane w tytule (nr stolika i krzesła lub fotela oraz data i godzina) spotkania są podstawą do wykupienia rezerwacji miejsca na konkretnym wydarzeniu. Taki bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.
 3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów biletu w formacie wydrukowanym ze strony banku.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie ma możliwości wydrukowania biletu zakupionego online, odbioru biletu można dokonać na miejscu wydarzenia nie później niż na 20 min przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalne, którego dotyczy bilet. Kupujący jest zobowiązany podać poprawny numer transakcji, numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania numeru rezerwacji.  Numer rezerwacji nie może być udostępniany osobom trzecim.
 5. Cennik biletów zamieszczony jest na stronie http://kultura.fundacja-strzyzow.pl.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na wydarzenie w sytuacji zaistnienia duplikatu Biletu.

 

§5

Zwroty i reklamacje 

 1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Fundacja nie przyjmuje zwrotu biletów zakupionych online, ani nie wymienia ich na inne terminy.
 2. W przypadku braku odbiorców Biletu zakupionego online na wydarzeniu kulturalnym przez kupującego z przyczyn niezależnych od Fundacji, Fundacja nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów zakupu biletu.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do możliwości  zmiany daty lub odwołania wydarzenia kulturalnego. Wówczas istnieje możliwość zamiany Biletu na inne wydarzenie kulturalne lub zwrot  pieniędzy. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej i sprzedaży Biletów online za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: info@fundacja-strzyzow.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, telefon kontaktowy Kupującego, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Zarząd Fundacji niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 5. Decyzja Zarządu Fundacji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji Zarządu Fundacji zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której kupujący składają zamówienia i otrzymują Bilety.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Fundacja zastrzega niniejszym, że regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie Fundacji. W przypadku zmiany regulaminu, Fundacja zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w regulaminie.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości strony internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji a także czasowego zawieszania działania Strony Internetowej i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej, bez konieczności uprzedzania Kupujących o swoich zamiarach.
 5. Fundacja zastrzega, że korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego. Fundacja nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze Strony Internetowej przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Fundacja nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej bądź też jej czasowej niedostępności.
 6. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Kupującego i Fundacji.